Rtv Pendimi
Mirësjellja - Edukata fetare Probleme shpirtërore & shoqërore

DISA VEPRA QË I SHLYEJNË MËKATET

1- Besimi në Allahun, njësimi i Tij dhe vepra e mirë:

Allahu thotë: “Atyre, që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t’ua shlyejmë të këqijat dhe do t’u japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë.” (El-Ankebut: 7)

Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Hapen dyert e Xhenetit ditën e hënë dhe ditën e enjte, dhe në këto ditë i falet çdo robi që s’i bën Allahut shirk.” [1]

2 – Largimi prej mëkateve të mëdha:

Allahu thotë: “Në qoftë se ju u shmangeni gjynaheve të mëdha, që ju janë ndaluar, Ne do t’jua falim gabimet tuaja të vogla dhe do t’ju shpiem në një vend të nderuar.” (En-Nisa: 31)

Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Pesë kohët e namazit, Xhumaja deri në Xhumanë tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, i fshijnë mëkatet që janë ndërmjet tyre, për aq sa iu largohet mëkateve të mëdha.” [2]

3 – Pendimi i sinqertë:

Allahu thotë: “Dhe ata që, pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveçse me të drejtë dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marrë gjynahe. Ndëshkimi do t’i dyfishohet në Ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë përherë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të tillë Allahu ia ndërron veprat e këqija në të mira. Allahu është Falës e Mëshirëplotë.” (El-Furkan: 68-70)

Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Ai që pendohet prej mëkatit është i njëjtë me atë që nuk ka mëkat.” [3]

4 – Istigfari (kërkimi i faljes):

Allahu thotë: “Kërko ndjesë prej Allahut! Se Allahu është Falës e Mëshirëplotë.” (En-Nisa: 106)

Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Kush thotë: Estagfirullah el ledhi la ilahe il-la huve el hajju el kajjumu ue etubu ilejhi (Kërkoj faljen e Allahut, të Cilit i takon adhurimi me të vërtetë vetëm se Atij, të Gjallit përgjithmonë dhe Mbikëqyrësit të Përjetshmit, dhe tek Ai pendohem), i falen atij mëkatet edhe në rast se ka ikur nga beteja.” [4]

Në një hadith kudsij (të shenjtë), Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, transmeton prej Allahut se ka thënë: “O robërit e Mi, ju gaboni gjatë ditës dhe natës, ndërsa Unë jam falës i të gjitha mëkateve. Kërkoni falje prej meje dhe unë do t’jua fali.” [5]

5 – Abdesi:

Humrani, shërbëtori i Othmanit, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve, thotë: “I solla Othmanit ujë për abdes dhe pasi mori abdes më tha: ‘Njerëzit i thonë disa hadithe për Pejgamberin, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, që nuk e di se prej ku e kanë burimin, mirëpo unë e kam parë Pejgamberin, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, që mori abdes ashtu siç mora unë, e pastaj tha: ‘Ai i cili merr abdes në këtë formë, i falen atij mëkatet e kaluara’.”[6]

6 – Namazi dhe hapat e bërë për në xhami:

I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “A dëshironi t’ju tregoj për veprat që i shlyejnë mëkatet dhe i lartësojnë gradat e juaja? Të pranishmit thanë: ‘Gjithsesi, o i Dërguar i Allahut. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, tha: ‘Marrja dhe plotësimi i abdesit edhe atëherë kur është vështirë, bërja e hapave të shumtë për në xhami, pritja e namazit në xhami pas namazit që ke falur në xhami. Kjo është fortifikatë’.” [7]

7 – Lëmosha (Sadakaja):

Allahu, thotë: “T’i jepni lëmoshat haptazi, është gjë e mirë, por t’ua jepni ato të varfërve fshehurazi, është edhe më mirë dhe ju shlyen disa nga gjynahet tuaja. Allahu e njeh mirë çdo vepër që ju bëni.” (El-Bekare: 271)

I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, i ka thënë: “A dëshiron t’i tregoj dyert e mirësisë? – Agjërimi është mbrojtje, ndërsa lëmosha e shuan mëkatin sikurse uji që e shuan zjarrin.” [8]

8 – Haxhi dhe Umreja:

I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Bëje vazhdimisht Haxhin dhe Umren, se ato ua shlyejnë mëkatet siç e largon zjarri ndryshkun nga hekuri.” [9]

9 – Sprovat dhe belatë:

I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Nuk e godet myslimanin asnjë lodhje, asnjë sëmundje, asnjë shqetësim, asnjë trishtim, asnjë vuajtje, dhe asnjë mjerim bile asnjë ferrë që e shpon prej saj, përveçse t’i falë Allahu me të prej mëkateve të tij.” [10]

10 – Agjërimi i Ramazanit dhe namazi vullnetar në këtë muaj:

I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Ai që e agjëron Ramazanin me besim dhe shpresë për shpërblim nga Allahu, i falen gjynahet që ka bërë.” [11]

I Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Ai që e fal namazin e natës gjatë Ramazanit me besim dhe shpresë për shpërblim nga Allahu, i falen gjynahet që ka bërë”.[12]

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

 

[1] Muslimi (2565).

[2] Muslimi (233).

[3] Sahihul Xhami’ (3008).

[4] Sahihul Xhami’ (2727).

[5] Muslimi (2577).

[6] Buhariu (159).

[7] Muslimi (251).

[8] Irvaul Galil (413).

[9] Es-Sahiha (1185).

[10] Buhariu (5641).

[11] Buhariu (38).

[12] Buhariu (37).

 

Të ngjajshme

FJALË NGA THESARET E DYNJASË (2)

Irfan Jahiu

FJALË NGA THESARET E DYNJASË (1)

Irfan Jahiu

DEDIKUAR TË PËRMALLUARVE DHE TË LËNDUARVE

Irfan Jahiu

TI DHE AJO, MEDITONI KËTO FJALË

Irfan Jahiu

DISA NJERËZ NË JETË NA VIJNË SI BEGATI

Irfan Jahiu

JETA MES ËNDRRËS DHE SHPRESËS

Irfan Jahiu

JETA VAZHDON EDHE PSE SHPIRTI NDIEN DHEMBJE DHE SYRI LOTON

Irfan Jahiu

DISA FJALË PËR FEMRËN

Irfan Jahiu

MIQËSIA ËSHTË JETË

Irfan Jahiu