Rtv Pendimi
Dija & Daveti Mirësjellja - Edukata fetare Probleme shpirtërore & shoqërore

KUR NJERIU LLOGARITET PREJ ATYRE QË E PËRMENDIN ALLAHUN SHUMË?

Ebu Seid el-Hudrij dhe Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjellin që i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, të ketë thënë: “Kur burri e zgjon natën gruan për namaz, i falin secili nga dy rekate ose i falin bashkërisht dy rekate, shkruhen nga ata dhe ato që e përmendin Allahun shumë.”[1]

U pyet Ebu Amru ibn es-Salah, Allahu e mëshiroftë, për sasinë e nevojshme që njeriu të llogaritet nga ata dhe ato që e përmendin Allahun shumë, dhe tha: “Kur njeriu merret vazhdimisht me dhikrin e sabahut dhe të mbrëmjes, me dhikrin në kohë dhe situata të ndryshme përgjatë ditës dhe natës, llogaritet nga ata dhe ato që e përmendin Allahun shumë.”[2]

[1] Ebu Davud (1309), Ibn Maxhe (1335), Albani hadithin e saktësoi në Sahih Ebu Davud dhe tek të tjerët.

[2] El-Edhkar, Imam Neveviu (fq. 11).

Dr. Muhamed Salih el-Munexhid

Pjesë nga libri i përkthyer në shqip: “Domethëniet dhe kuptimet e dhikrit”

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

BUTËSIA, DURIMI DHE TRIMËRIA E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT ALEJHI SALTU UE SELAM

Irfan Jahiu

PËRSHKRIMI I MUHAMEDIT, ALEJHI SALATU UE SELAM, DHE EMRAT E TIJ

Irfan Jahiu

CILËS KATEGORI I TAKON?!

Irfan Jahiu

KUR E DI QË JE MIRË?

Irfan Jahiu

SHPIRTI MË NXITË DREJT GJYNAHEVE, MË KËSHILLO!

Irfan Jahiu

DOBITË E DHIKRIT

Irfan Jahiu

KËSHILLA TË MREKULLUESHME

Irfan Jahiu

MJETET QË NDIHMOJNË NË LARGIMIN E MËRZISË (2)

Irfan Jahiu

MJETET QË NDIHMOJNË NË LARGIMIN E MËRZISË (1)

Irfan Jahiu