Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

REALITETI I NJERËZVE GJATË FATKEQËSIVE

Njerëzit gjatë fatkeqësive dallohen në katër grada:

– Grada e parë: Zemërimi

Zemërimi në këtë rast është disa llojesh:

Lloji i parë: Ky njeri zemërohet me zemër nga ajo që e ka goditur nga fatkeqësia. Ai zemërohet me Allahun nga ajo që ia ka caktuar Ai, e kjo është haram. Kjo mund të të çojë edhe deri në kufër. Allahu tha: “Disa njerëz të tjerë e adhurojnë Allahun me kusht: Nëse u ecën mbarë, janë të kënaqur, por, nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën…” (El-Haxh: 11)

Lloji i dytë: Të jetë zemërimi me gjuhë, si thënia mjerë për mua dhe pse kështu, e fjalë të ngjashme me të, edhe kjo është haram.

Lloji i tretë: Të jetë zemërimi me gjymtyrë, si rrahja e gjokseve, grisja e rrobave dhe rruajtja e flokëve, e të ngjashme me to, dhe kjo e tëra është haram dhe e mohon durimin e detyrueshëm.

– Grada e dytë: Durimi

Njeriu e sheh se kjo është e rëndë për të, mirëpo e përmban veten nga fatkeqësia. Ai e urren atë që e ka goditur, mirëpo besimi i tij e mbron nga zemërimi. Tek ai, goditja e fatkeqësisë dhe mos goditja e saj, për të nuk janë të njëjta, mirëpo bën durim dhe kjo për besimtarin është detyrim, sepse Allahu urdhëroi në durim: “…Bëhuni të durueshëm, se Allahu, me të vërtetë, është me të durueshmit.” (El-Enfal: 46)

– Grada e tretë: Kënaqësia

Kjo nënkupton që njeriu të jetë i kënaqur me fatkeqësinë që e ka goditur, derisa tek ai, goditja e fatkeqësisë dhe mosgoditja e saj, për të janë të njëjta. Nuk i pengon prezenca e fatkeqësisë dhe prezenca e saj nuk i duket e vështirë, e kjo gjendje për besimtarin është e pëlqyer dhe jo e detyrueshme, sipas mendimit më të saktë të dijetarëve.

Dallimi mes kësaj grade dhe asaj para saj është i qartë, sepse të ndodhurit e fatkeqësisë dhe mosndodhja e saj te ky njeri janë të njëjta në kënaqësi, a ndodhi apo jo, kurse te grada para saj fatkeqësia për atë njeri është e rëndë, mirëpo bën durim.

– Grada e katërt: Falënderimi

Kjo është grada më e lartë nga të gjitha të tjerat, madje duke e falënderuar Allahun për atë që e ka sprovuar nga fatkeqësitë. Ai e di se ato fatkeqësi janë shkaku i faljes së mëkateve të tij dhe ndoshta për rritjen e të mirave të tij. I Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, thotë: “Çdo fatkeqësi që e godet myslimanin, vetëm se Allahu nëpërmjet tyre ia shlyen gjynahet, madje edhe nëse ferra i hy në këmbë.” [1]

(Shejh Muhamed Uthejmin, Allahu e mëshiroftë.) [2]

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

 

[1] Buhariu (5648).

[2] Sherh Rijadu Es-Salihin (1/173) me disa ndryshime të vogla.

Të ngjajshme

SA I SHTRENJTË QË ËSHTË LOTI QË DEL NGA FRIKA E ALLAHUT

Irfan Jahiu

PSE PIKËLLOHESH ?!

Irfan Jahiu

DEGËT NGA ARI

Irfan Jahiu

LUMTURIA ËSHTË E THJESHTË PO NE NUK DIMË SE SI TA GJEJMË

Irfan Jahiu

SHPIRTI IM, TË LUTEM PËR HIR TË ALLAHUT TË MË SHPËTOSH!

Irfan Jahiu

VDIQ PRANË VËLLAIT TË VET NË VARR

Irfan Jahiu

PLAGA E GJUHËS ËSHTË MË E RËNDË SESA E TRUPAVE

Irfan Jahiu

RREZIKU I PADREJTËSISË

Irfan Jahiu

ÇFARË PËRGATITA UNË PËR AHIRET?!

Irfan Jahiu

* Nëse radiot nuk funksionojnë, Kliko KËTU