Rtv Pendimi
Good life Restaurant
auto lider
Probleme shpirtërore & shoqërore

REALITETI I NJERËZVE GJATË FATKEQËSIVE

Muslim Shop

Njerëzit gjatë fatkeqësive dallohen në katër grada:

– Grada e parë: Zemërimi

Zemërimi në këtë rast është disa llojesh:

Lloji i parë: Ky njeri zemërohet me zemër nga ajo që e ka goditur nga fatkeqësia. Ai zemërohet me Allahun nga ajo që ia ka caktuar Ai, e kjo është haram. Kjo mund të të çojë edhe deri në kufër. Allahu tha: “Disa njerëz të tjerë e adhurojnë Allahun me kusht: Nëse u ecën mbarë, janë të kënaqur, por, nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën…” (El-Haxh: 11)

Lloji i dytë: Të jetë zemërimi me gjuhë, si thënia mjerë për mua dhe pse kështu, e fjalë të ngjashme me të, edhe kjo është haram.

Lloji i tretë: Të jetë zemërimi me gjymtyrë, si rrahja e gjokseve, grisja e rrobave dhe rruajtja e flokëve, e të ngjashme me to, dhe kjo e tëra është haram dhe e mohon durimin e detyrueshëm.

– Grada e dytë: Durimi

Njeriu e sheh se kjo është e rëndë për të, mirëpo e përmban veten nga fatkeqësia. Ai e urren atë që e ka goditur, mirëpo besimi i tij e mbron nga zemërimi. Tek ai, goditja e fatkeqësisë dhe mos goditja e saj, për të nuk janë të njëjta, mirëpo bën durim dhe kjo për besimtarin është detyrim, sepse Allahu urdhëroi në durim: “…Bëhuni të durueshëm, se Allahu, me të vërtetë, është me të durueshmit.” (El-Enfal: 46)

– Grada e tretë: Kënaqësia

Kjo nënkupton që njeriu të jetë i kënaqur me fatkeqësinë që e ka goditur, derisa tek ai, goditja e fatkeqësisë dhe mosgoditja e saj, për të janë të njëjta. Nuk i pengon prezenca e fatkeqësisë dhe prezenca e saj nuk i duket e vështirë, e kjo gjendje për besimtarin është e pëlqyer dhe jo e detyrueshme, sipas mendimit më të saktë të dijetarëve.

Dallimi mes kësaj grade dhe asaj para saj është i qartë, sepse të ndodhurit e fatkeqësisë dhe mosndodhja e saj te ky njeri janë të njëjta në kënaqësi, a ndodhi apo jo, kurse te grada para saj fatkeqësia për atë njeri është e rëndë, mirëpo bën durim.

– Grada e katërt: Falënderimi

Kjo është grada më e lartë nga të gjitha të tjerat, madje duke e falënderuar Allahun për atë që e ka sprovuar nga fatkeqësitë. Ai e di se ato fatkeqësi janë shkaku i faljes së mëkateve të tij dhe ndoshta për rritjen e të mirave të tij. I Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, thotë: “Çdo fatkeqësi që e godet myslimanin, vetëm se Allahu nëpërmjet tyre ia shlyen gjynahet, madje edhe nëse ferra i hy në këmbë.” [1]

(Shejh Muhamed Uthejmin, Allahu e mëshiroftë.) [2]

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

 

[1] Buhariu (5648).

[2] Sherh Rijadu Es-Salihin (1/173) me disa ndryshime të vogla.

Të ngjajshme

MOS U MËRZIT, ALLAHU ËSHTË ME TY

Irfan Jahiu

TË KËNAQURIT E NJERËZVE ËSHTË SYNIM QË NUK ARRIHET

Irfan Jahiu

KËTË PERSON MOS E LËR TË IKËN, NËSE E KE AFËR

Irfan Jahiu

BËHU GJËJA E VETME QË NUK PËRSËRITET DY HERË

Irfan Jahiu

ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

Irfan Jahiu

MERR MËSIME NGA AJO QË SHEH

Irfan Jahiu

NË MIRËSI BËHU SI AI QË ECËN NËPËR RËRË

Irfan Jahiu

KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA

Irfan Jahiu

KATËR ÇELËSAT E LUMTURISË DHE SUKSESIT TËND

Irfan Jahiu